Thursday, 18 October 2007

אני מאמין באמונה שלמה


אני מאמין באמונה שלמה בעיר ירושלים כבירת מדינת ישראל.
אני מאמין באמונה שלמה בדת לאומית אחת שהיא יהדות. יש במדינה מאמינים בדתות רבות שמגיעות להם זכויות להאמין ולעסוק בפולחן וטקס בחופש ובביטחון. חופש הדת כולל גם חופש מדת והפרדה בין רשויות הדת לרשויות המדינה. יתאפשר לקהילות דתיות לנהל רישום אוכלוסין משל עצמן במגביל לרישום האוכלוסין הרשמי של המדינה, אך מעמד רשמי ומשפטי יהיה רק לרישום הרשמי של רשויות המדינה. איש באמונתו יחיה וימות, אך המדינה תהיה מדינה יהודית.
אני מאמין באמונה שלמה בזכותה של המדינה היהודית לעמוד כשווה בין שווים בין עמיתיה לקהילייה הבינלאומית, ובחובתה לפעול בהתאם לפחות בשאיפה מתמדת להיות "אור לגויים".
אני מאמין באמונה שלמה שאזרח המדינה חייב להיות נאמן למדינה. מבלי להגביל את חופש הביטוי של היחיד, סמלי המדינה, מוסדותיה וריבונותה פתוחים לביקורת אך לא לבגידה.
אני מאמין באמונה שלמה בזכות האזרח והחברה לחיות בביטחון ובשלום, ובחובת המדינה, מנהיגיה ומוסדותיה לספק את נדרש למטרה זאת.
אני מאמין באמונה שלמה בחובת השרות הלאומי. על כל אזרח חובת האחראיות לשרת בתקופת שרות סדיר חובה, ובמידה הראויה גם שרות מילואים, לטובת הזולת, החברה והמדינה. על המדינה, בעצמה או באמצעות רשות הפועלת מטעמה, לשבץ כל אזרח ואזרח בתפקיד הולם לצרכיו וכישוריו ולצרכי המדינה והחברה בשרות צבאית, ביטחונית, ציבורית, חינוכית, חברתית, ובכל מסלול שרות אחר לרווחת המשרת ושולחיו.
אני מאמין באמונה שלמה במערכת חוק ואכיפה צודקת וחזקה אשר משרת את האזרח, החברה והמדינה.
אני מאמין באמונה שלמה בזכות של כל אזרח ואזרח לייצוג אחראי, ישיר ואמיתי בגופי השלטון. לכל אזרח הממלא את החובות המינימאליות של האזרחות הזכות להשתתף בתהליכים דמוקרטיים, ועל כל משרת ציבור החובה לפעול באחראיות כלפי המדינה, הציבור הכללי, וציבור בוחריו. לכל אזרח הממלא את החובות המינימאליות של האזרחות הזכות להישמע ע"י נציגיו בגופי שלטון, והזכות לקבל מענה סביר לכל פניה לנציגיו בגופי השלטון.
אני מאמין באמונה שלמה בזכות האזרח לדרוש מהמדינה, מוסדותיה ושותפיה מזון, מעון, מלבוש, מורה, ומרפא במידת הצורך, אך גם הפנייה ותמיכה לדרך כדי לא להזדקק.
אני מאמין באמונה שלמה בזכותו של האזרח להתפרנס בכבוד, ובאחראיות המדינה לספק, או לדאוג שתהיינה, הזדמנויות מספיקות לכולם.
אני מאמין באמונה שלמה בחברה לכל אזרחיה. היות ואנו חיים באוכלוסיה הכי מגוונת ומפולחת בעולם, חל על החברה הישראלית מחויבות לאפשר הזדמנות שווה לכל אחד בה. נגישות, חופש העסוק, חופש הדת, חינוך, תרבות ושרות הן רק טעימה ממגוון זכויות החבר וחובות החברה.
אני מאמין באמונה שלמה בחובת המדינה לחנך את ילדיה ואזרחיה לערכים ומוסר. מקורות דתיים, ציונים והסטורים ישרתו יחד עם יצירות אומנות, פילוסופיה, חזון, מדע ואמונה כבסיס לחברה נאורה.
אני מאמין באמונה שלמה במגזר שלישי חברתי חזק ופעיל שידאג לצרכי החברה ולפעול לצד גורמי השלטון למטרה זאת. אין מקור כוח ולכידות חזק מזה של חברה אשר מסוגלת להתגייס לענות על הצרכים של עצמה. מבלי לרצות לצטט קלישה מזן "אחד למען כולם וכולם למען האחד" חברה המסוגלת לכוון את משאביה למען צרכיה האמיתיים תזכה להישרדות, התחזקות והתקדמות עד כדי לשרת כהשראה.

No comments: